Liibanoni sinise majanduse ümberkujundamine 2024. aastaks

Liibanoni sinise majanduse ümberkujundamine 2024. aastaks

Osana SwitchMed II tegevustest on UNEP teinud koostööd Hariri Säästva Inimarengu Fondiga, et rakendada Liibanonis sinise majanduse komponenti. See algatus viiakse ellu nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, kusjuures juhtumiuuringuna kasutatakse Saidat. Selle partnerluse põhieesmärk on edendada säästvaid tavasid ja poliitikat, mis toovad kasu Liibanoni majandusele, kaitstes samas ka keskkonda.

Üks selle partnerluse põhitegevusi on Liibanoni esimese riikliku sinise majanduse konverentsi korraldamine, mis toimub Keskkonnaministeeriumi patrooni all. Konverents peaks toimuma 2. mail Liibanonis Beirutis. See üritus on platvorm, kus tutvustatakse riikliku sinise majanduse hindamise tulemusi ja kinnitatakse poliitikasoovitusi, keskendudes kalandusele, rannikuturismile ja sadamategevusele.

Konverentsi eesmärk on tuua kokku kõrgetasemelised poliitika- ja tehnilised eksperdid, et arutada võimalusi, kuidas Liibanonis liikuda ringikujulisema, keskkonnasäästlikuma ja jõukama sinise majanduse poole. Soodustades partnerlussuhteid ja koostööd peamiste sidusrühmade vahel nii avalikust kui ka erasektorist, samuti akadeemilistest institutsioonidest ja kodanikuühiskonnast, loodab konverents anda hoogu säästvaks arenguks riigis.

Lisaks tõstab konverents esile rannikulinnade tähtsust ja kohalike kogukondade kaasamist säästvate tavade edendamisse. Saidas tehtud tööd tutvustatakse, et näidata, kuidas kohalikud meetmed võivad aidata kaasa Liibanoni sinise majanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Pärast konverentsi toimuvad kohapealsed tegevused ja Sinimajanduse kohaliku tegevuskava ülelinnaline valideerimisprotsess Saidas, mis rõhutab mitme osapoole kaasamise ja mitmetasandilise valitsemise tähtsust jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel.

Lisa kommentaar