Guterres: Gender Bias in Science Limits the Contribution of Great Talent

Guterres: Gender Bias in Science Limits the Contribution of Great Talent

Selle päeva sõnumis märkis peasekretär süsteemseid tõkkeid ja eelarvamusi, mis takistavad naistel ja tüdrukutel teaduskarjääri tegemast. Ta tõi välja, et naised moodustavad vaid kolmandiku ülemaailmsest teadusringkonnast, saavad meestega võrreldes vähem rahalisi vahendeid, on väljaannetes alaesindatud ja neil on suuremates ülikoolides vähem juhtivaid positsioone. Mõnel pool on naistel ja tüdrukutel juurdepääs haridusele piiratud või puudub üldse, mida ta kirjeldas kui inimõiguste rikkumist.

Peasekretär usub, et on oluline, et naised ja tüdrukud osaleksid võrdselt teadusavastustes ja uuendustes. Ta rõhutas, et soolise ebavõrdsusega tegelemine nõuab sooliste stereotüüpide ületamist, eeskujude propageerimist, et julgustada tüdrukuid teaduskarjääri tegema, naiste teaduses edendamise programmide väljatöötamist ning naiste, eriti vähemusrühmadesse kuuluvate andeid kasvatava töökeskkonna loomist. Ta lõpetas väitega, et naised ja tüdrukud kuuluvad teadusesse ning on aeg tunnistada, et kaasamine soodustab innovatsiooni.

UNESCO ja UN Women valisid tänavuse rahvusvahelise päeva teemaks “Soolise lõhe kaotamine teaduses”. UNESCO tegevuskutse sisaldab soovitusi soolise ebavõrdsuse algpõhjustega tegelemiseks teaduses. See on kooskõlas SDG eesmärgiga 5: sooline võrdõiguslikkus, mille eesmärk on lõpetada igasugune naiste ja tüdrukute vastane diskrimineerimine ja vägivald, kaotada kahjulikud tavad, nagu varane ja sundabielu ning naiste suguelundite moonutamine, ning tagada üldine juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule. Maailmas puudub praegu peaaegu pooltel abielunaistest otsustusõigus oma seksuaal- ja reproduktiivtervise ning õiguste üle.

Lisa kommentaar